Wat leuk dat wij mogelijk gaan samenwerken! Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij onze samenwerking.

Algemene voorwaarden van Bureau Goudlokje.
Geldig vanaf 1 februari 2021. Laatste update: 30 maart 2021.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bureau Goudlokje. Ze horen bij alle werkzaamheden, offertes of overeenkomsten tussen Lize Buitendijk van Bureau Goudlokje en haar opdrachtgevers. Waar in deze voorwaarden ‘je’ of ‘jouw’ wordt gebruik, wordt de opdrachtgever bedoeld. Staat er ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan gaat het over mij: Lize Buitendijk, Bureau Goudlokje, Dorpsplein 3B, 3769 DA Soesterberg, KvK: 81686498.

Wanneer van toepassing?
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Bureau Goudlokje voor jou uitvoert. Deze voorwaarden zijn dus onderdeel van onze overeenkomst. Ik stuur je de algemene voorwaarden dan ook mee wanneer ik je een offerte stuur of mijn voorstel doe. Wanneer je aangeeft dat ik met mijn werkzaamheden voor jou mag starten, of je akkoord gaat met de offerte of het voorstel, dan stem je ook in met mijn algemene voorwaarden. Wanneer wij vaker samenwerken, blijven mijn algemene voorwaarden van kracht zonder dat ik je steeds opnieuw de voorwaarden meestuur.

Voorstellen en offertes
Voordat ik je een voorstel doe of offerte toestuur, gaan we eerst in gesprek. We bespreken telefonisch of in een kennismakingsgesprek jouw wensen en verwachtingen. Aan de hand van dit gesprek zal ik je vrijblijvend een passend voorstel doen. Alle offertes of voorstellen van Bureau Goudlokje zijn 30 dagen geldig. In mijn voorstel of offerte kun je lezen welke werkzaamheden ik voor je ga doen en welke kosten hieraan verbonden zijn. Dit kan een vast prijs zijn, een tarief per uur of een indicatieve prijs op basis van het aantal uren dat ik verwacht nodig te hebben voor de opdracht. Wanneer ik een voorstel doe voor een vaste prijs, staat in de offerte welke werkzaamheden ik voor de deze prijs doe. Mocht je andere werkzaamheden willen toevoegen, dan maak ik graag een aanvullende offerte voor je. In het geval van een indicatieve offerte kan de daadwerkelijke factuur afwijken van de indicatie. Bijvoorbeeld omdat ik meer of minder uren heb gemaakt. Mocht ik een grote afwijking verwachten, dan zal ik dit tijdig aangeven en kan ik indien gewenst een aangepaste offerte opsturen. Bij de voorgestelde prijs ontvang je standaard een eerste concept, een herzieningsronde en mijn definitieve tekst, plan of advies. Wanneer er meer nodig blijkt, bijvoorbeeld omdat je extra aanpassingen wil doen, dan breng ik dit in rekening op de factuur op basis van mijn uurtarief. Ik kan niet aan offertes of voorstellen worden gehouden wanneer het redelijkerwijs duidelijk is dat er sprake is van een vergissing of typfout.

Overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst als je schriftelijk akkoord hebt gegeven op het voorstel of de offerte. Dit kan per e-mail, per post of WhatsApp. Ook wanneer je (mondeling) instemt dat ik met mijn werkzaamheden voor jou kan starten, ga je akkoord met mijn voorwaarden en is er sprake van een overeenkomst.

Wat als er iets wijzigt tijdens onze overeenkomst?
Mijn offerte is gebaseerd op ons oriënterend gesprek en/of jouw briefing. Het kan zijn dat er in de tussentijds iets is gewijzigd, bijvoorbeeld omdat je wensen zijn veranderd. Wanneer dit impact heeft op het uitvoeren van de opdracht en de prijs die hier tegenover staat, zal ik contact met je opnemen om dit aan te geven. Ik zal dan een nieuwe offerte voor je maken. Ik maak ook een nieuwe offerte wanneer je zelf aangeeft de werkzaamheden te willen aanpassen. Na jouw akkoord op deze aangepaste offerte ga ik verder met de werkzaamheden. Mocht je na aanvang van de opdracht zaken willen annuleren of uitstellen? Dan breng ik de uren in rekening dit ik reeds heb gemaakt en ontvang jij wat ik tot op dat moment voor jou heb gemaakt.

Wat mag je van mij verwachten?
Bureau Goudlokje verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ik houd bij uitvoer van de opdracht rekening met jouw wensen, al bepaal ikzelf hoe ik de opdracht uitvoer. Ik ben verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de teksten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Ik ben niet aansprakelijk te stellen voor inhoudelijke onjuistheden en ook niet voor eventuele gevolgen daarvan. Ik ben ook niet aansprakelijk wanneer jij een beoogd resultaat niet haalt. Ik streef er altijd naar om de afgesproken planning en deadline te halen. Of dit lukt is afhankelijk van hoe snel jij de nodige informatie aanlevert, hoe vlot je op vragen reageert en terugkoppeling geeft op concepten. De deadlines die wij afspreken zijn dus een indicatie. Ik hoor uiteraard graag wat jij van mijn definitieve tekst vindt. Ben je niet tevreden met het definitieve resultaat, dan wil ik je vragen om dit binnen 14 werkdagen te laten weten. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Hoor ik binnen deze termijn niets, dan betekent dit dat mijn werk is geaccepteerd en opgeleverd. Ik stuur mijn factuur die jij verplicht bent te betalen. Ik heb het recht om mijn werkzaamheden voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in mijn (digitale) portfolio, behalve wanneer er geheimhouding op de teksten rust.

Wat verwacht ik van jou?
Het beste resultaat behalen we samen. Ik voer iedere opdracht naar beste vermogen uit, ik verwacht van jou een duidelijke, volledige briefing die de omvang van de opdracht goed weergeeft. Wanneer de offerte is goedgekeurd en ik met mijn werkzaamheden zal starten, verwacht ik dat jij tijdig zorg voor de inhoudelijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Denk hierbij aan tekst, beeld, (telefonisch) interview. Ik ga er bij het ontvangen van de deze informatie ook vanuit, dat de informatie die jij mij stuurt geen inbreuk maken op de rechten van derden. Jij stelt mij vrij van elke vorm van aansprakelijkheid van een derde. Ik vraag je uiterlijk binnen 14 werkdagen feedback te geven op de concepten die ik bij je voorleg. Mocht je dit niet doen, dan kan het betekenen dat ik mij opnieuw moet inwerken en dit meerwerk met zich meebrengt wat ik in rekening breng. Mocht je na 14 werkdagen geen reactie hebben gegeven, dan zal ik je daar uiteraard aan herinneren. Mocht er na deze herinnering binnen 14 werkdagen nog geen reactie volgen, dan geldt de opdracht als geleverd en breng ik de uren in rekening die ik tot dan toe heb gemaakt. In geval van een vaste prijs, breng ik de vaste prijs in rekening.

Waarvoor mag jij mijn werk gebruiken?
Als tekstschrijver blijf ik in het bezit van de intellectuele-eigendomsrechten. Jij hebt die rechten wanneer ik jouw tekst corrigeer of herschrijf. Jij mag de teksten publiceren, zodra ik de definitieve teksten overdraag en jij de factuur hebt voldaan. Deze rechten mag je niet overdragen aan iemand anders. Wil jij de aangeleverde tekst bewerken of voor iets anders gebruiken, dan adviseer ik contact met mij op te nemen. Wanneer het doel wijzigt, kan het zijn dat de door mij opgeleverde tekst of het advies niet passend is.

In het geval van mijn auteursrechten als boekenschrijver blijven de rechten van de tekst ook altijd bij mij. Ik en mijn opdrachtgever zullen hierover aanvullende afspraken vastgelegd in een contract.

Betaling
Wanneer ik mijn factuur heb gestuurd, gaat de betalingstermijn van de facturen van Bureau Goudlokje in. Deze termijn is 14 dagen na de factuurdatum. Ook als je mijn werk niet gebruikt, betaal je de factuur. Zolang de factuur niet is voldaan, blijven de rechten van mijn diensten en producten bij mij. Wanneer je niet binnen deze termijn van 14 dagen betaalt, kan ik de wettelijke rente, 10% administratiekosten en incassokosten berekenen. Bij langere termijn opdrachten kan ik deelfacturen sturen over de afzonderlijke opdrachten die ik heb geleverd. Dan betaal je het complete bedrag dus is delen.

Geheimhouding
Vertrouwelijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Geef graag duidelijk aan om welke informatie het precies gaat. Wanneer ik wettelijk verplicht ben bepaalde informatie te delen, dan kan ik niet aan de geheimhoudingsplicht worden gehouden.

Wanneer we het niet eens zijn
Ik werk graag zo open mogelijk samen. Ik hoor het ook graag zo snel mogelijk wanneer jij iets niet goed vindt gaan. Dan kunnen wij dit bespreken en een oplossing zoeken. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen, dan leggen wij het geschil voor aan een rechter in Amersfoort. Wil jij mij aansprakelijk stellen, dan geldt het volgende: – Je laat mij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade weten en geeft ook aan wat jij mij precies verwijt. Daarbij krijg ik ook een redelijke termijn om te reageren, zodat eventuele schade kan worden beperkt of opgelost. – Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan beperkt zich dit tot een maximale bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat ik in de offerte heb opgenomen (exclusief BTW) – Ik kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade. – Ik kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade door inhoudelijk fouten die zijn ontstaan door onjuistheid in informatie die door de opdrachtgever is aangeleverd. – Ik kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door op eigen initiatief van de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in het door mij geleverde of gebruik van het geleverde voor andere doeleinden dan afgesproken of gebruik tegen mijn advies in.

Overmacht
Het kan door omstandigheden buiten mezelf gebeuren dat ik mijn werkzaamheden niet op de afgesproken deadline kan leveren of uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden van een naaste, ziekte, brand of andere incidenten. Ik zal je hier zo snel mogelijk over informeren zodat we een oplossing kunnen vinden. Lukt dit niet, dan houd ik wel de verplichting de werkzaamheden op een ander moment uit te voeren. Wanneer dit niet lukt binnen een termijn van twee maanden, dan kun jij (of ik) de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Ik breng dan alleen de kosten in rekening van de uren die ik tot dan toe heb gemaakt wanneer dit ook daadwerkelijk iets voor jou heeft opgeleverd.